Chặn Bot Ahrefs.com

554

Để không cho bot ahrefs không scan website chúng ta. Chúng ta có thể chặn bằng robots.txt và .htaccess

Trong file robots.txt

 

User-agent: Rogerbot 
User-agent: Exabot 
User-agent: MJ12bot 
User-agent: Dotbot 
User-agent: Gigabot 
User-agent: AhrefsBot 
User-agent: BlackWidow 
User-agent: ChinaClaw 
User-agent: Custo 
User-agent: DISCo 
User-agent: Download\ Demon 
User-agent: eCatch 
User-agent: EirGrabber 
User-agent: EmailSiphon 
User-agent: EmailWolf 
User-agent: Express\ WebPictures 
User-agent: ExtractorPro 
User-agent: EyeNetIE 
User-agent: FlashGet 
User-agent: GetRight 
User-agent: GetWeb! 
User-agent: Go!Zilla 
User-agent: Go-Ahead-Got-It 
User-agent: GrabNet 
User-agent: Grafula 
User-agent: HMView 
User-agent: HTTrack 
User-agent: Image\ Stripper 
User-agent: Image\ Sucker 
User-agent: Indy\ Library
User-agent: InterGET 
User-agent: Internet\ Ninja 
User-agent: JetCar 
User-agent: JOC\ Web\ Spider 
User-agent: larbin 
User-agent: LeechFTP 
User-agent: Mass\ Downloader 
User-agent: MIDown\ tool 
User-agent: Mister\ PiX 
User-agent: Navroad 
User-agent: NearSite 
User-agent: NetAnts 
User-agent: NetSpider 
User-agent: Net\ Vampire 
User-agent: NetZIP 
User-agent: Octopus 
User-agent: Offline\ Explorer 
User-agent: Offline\ Navigator 
User-agent: PageGrabber 
User-agent: Papa\ Foto 
User-agent: pavuk 
User-agent: pcBrowser 
User-agent: RealDownload 
User-agent: ReGet 
User-agent: SiteSnagger 
User-agent: SmartDownload 
User-agent: SuperBot 
User-agent: SuperHTTP 
User-agent: Surfbot 
User-agent: tAkeOut 
User-agent: Teleport\ Pro 
User-agent: VoidEYE 
User-agent: Web\ Image\ Collector 
User-agent: Web\ Sucker 
User-agent: WebAuto 
User-agent: WebCopier 
User-agent: WebFetch 
User-agent: WebGo\ IS 
User-agent: WebLeacher 
User-agent: WebReaper 
User-agent: WebSauger 
User-agent: Website\ eXtractor 
User-agent: Website\ Quester 
User-agent: WebStripper 
User-agent: WebWhacker 
User-agent: WebZIP 
User-agent: Wget 
User-agent: Widow 
User-agent: WWWOFFLE 
User-agent: Xaldon\ WebSpider 
User-agent: Zeus
Disallow: /

Chặn Bằng Htaccess

SetEnvIfNoCase User-Agent .*rogerbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*exabot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*mj12bot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*dotbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*gigabot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*ahrefsbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*sitebot.* bad_bot
<Limit GET POST HEAD>
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=bad_bot
</Limit>
Comments
Loading...