Search Intent

R-SupportDanh mục đơn: SEOSearch Intent
Thọ Sứt hỏi 3 năm trước

Giải đáp giúp mình ” Học hát cơ bản” là từ khóa dạng thông tin, ” Học hát cơ bản tại Hà Nội” từ khóa dạng Dịch vụ

  1. Vậy 2 từ khóa này có nên SEO chung tại 1 URL không? Hay mỗi từ khóa SEO 1 trang khác nhau để phù hợp Search Intent?
  2. SEO chung 1 bài thì cần lưu ý gì?
  3. SEO riêng 2 URL khác nhau cần lưu ý gì? Mình hỏi câu này vì mình từng SEO nó xảy ra hiện tượng từ khóa ăn thịt nhau

Cảm ơn !

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Để phù hợp với search intent của người dùng, 2 từ khoá này SEO 2 URL khác nhau, URL cho từ khoá học hát cơ bản thì viết dạng nội dung chia sẻ. URL cho từ khoá học hát cơ bản tại Hà Nội viết theo dạng nội dung dịch vụ. 
Để tránh từ khoá ăn thịt bạn có thể điều hướng thêm từ internal link và backlink

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress