Khi đi link trên web có nên thêm đuôi .html vào cuối link (https://abc.vn/xzy.html) không?

R-SupportDanh mục đơn: WEBKhi đi link trên web có nên thêm đuôi .html vào cuối link (https://abc.vn/xzy.html) không?
Trần Quang Trung hỏi 3 năm trước

Việc thêm hay không thêm đuôi .html sau link có ảnh hưởng gì đến Web và SEO không?

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn, nếu Website không tự động chuyển hướng thì nên lấy cả đuôi .html cho Website được nhận lực chính xác nhé
Vì Google hiện tại khá gắt trong việc thay đổi sau đuôi URL.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress