Internal link trong bài viết noindex?

R-SupportDanh mục đơn: SEOInternal link trong bài viết noindex?
Phan Văn Bình hỏi 3 năm trước

Nếu 1 bài No Index và liên kết vs 1 bài khác, thì internal link này có giá trị vs Google không? Hay chỉ là để điều hướng người dùng.

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

1 bài noindex theo kiểu gì. Nếu noindex do ko cho bot crawl qua robots.txt thì internal link này vô giá trị rồi. Nhưng quan điểm của K nếu noindex bài đó thì internal link chỉ có tác dụng điều hướng người dùng mà thôi.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress