Cách tạo bài viết mới trên wiki?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách tạo bài viết mới trên wiki?
Phan Kieu hỏi 3 năm trước

Làm sao để tạo content trên wikipedia ở ấn độ hay indo, malaysia vậy các anh em

1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Cách 1: Tìm một cái gì đó chưa có ở ấn độ (thông tin khái niệm liên quan tới chủ đề cần đi backlink) những thứ này có thể có ở nước khác.
Cách 2: Tìm 1 bài có ở wiki nước khác nhưng chưa có ở wiki ấn độ, indo dịch bài đó sang, để nguồn wiki cũ và thêm nguồn cần đi link
Cách 3: Build concept building trước, build phải ngon thông tin phải chính thống 1 tý, rồi viết lên wiki

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress